Perchennog

Cargo Services (UK) Ltd

Cyfeiriad

Damian Walsh - Rheolwr Masnachol a Datblygu Busnes
Bird Port
Corporation Road
Casnewydd
NP19 4RE

E-bost

JavaScript is required to reveal this message.

Ffôn

01633 273647

Bird Port

Porthladd preifat sydd wedi'i leoli ar yr Afon Wysg yng Nghasnewydd, De-ddwyrain Cymru. Mae'r Grŵp Cargo Services wedi rhedeg y porthladd ers 2004.

Dyma borthladd agosaf De Cymru i Ganolbarth Lloegr ac mae'r porthladd yn llai na 2 filltir o rwydwaith traffordd M4 a M5.

Mae'r Porthladd yn cynnig hyblygrwydd busnes sy'n cael ei redeg gan deulu gyda gwasanaethau bedair awr ar hugain ar gyfer gwaith llongau a warysau. 

Mae'r porthladd yn darparu Gwasanaeth i Gwsmeriaid arbennig a gwerth am arian i'w gwsmeriaid. Mae'r porthladd yn honni ei fod yn un o'r porthladdoedd mwyaf effeithlon yn DU gan ystyried ei faint a'i lif gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Gwelwyd cynnydd o 30% yn swm y cargoau a gafodd ei ar safle'r Porthladd, hynny yw cynnydd o 682,000 yn 2016 i 885,000 yn 2017.

"Porthladd Aml-foddol Bob Tywydd" yw Bird Port. Yn dilyn buddsoddiad sylweddol yn seilwaith y porthladd, cafodd y Derfynfa Bob Tywydd (Rheilffyrdd) gyntaf ei agor yn 2010. Roedd y derfynfa yma'n gorchuddio cyfleuster rheilffordd gan alluogi cargoau sy'n dibynnu ar y tywydd i gael eu dosbarthu a'u casglu o'r porthladd 24 awr y diwrnod, 7 niwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Roedd hyn hefyd yn golygu gwelliannau sylweddau i ôl troed carbon y porthladd, trwy leihau nifer y cerbydau roedd eu hangen ar y ffordd er mwyn dosbarth a chasglu cargo o'r porthladd.

Mae'r ail Derfynfa Bob Tywydd (Y Doc) yn gorchuddio ardal osgoi mewn y prif doc yn Bird Port, mae'r derfynfa'n 60 metr o hyd. Mae hyn yn golygu bod modd i'r cargo ddal y mwyafrif o longau glannau sy'n cyrraedd Bird Port fel eu bod nhw wedi'u diogelu rhag tywydd garw er mwyn lleihau'r aflonyddwch sy'n cael ei achosi i weithredoedd cargoau wrth gario llwythi sy'n dibynnu ar y tywydd. 
Caiff cargoau eu cludo'n fewnol o'r rheilffordd i'r warws ac yna i'r cwch mewn cerbydau ffordd sydd wedi'u gorchuddio sy'n atal cargoau rhag dod yn wlyb.

Mae porthladd Bird Port yn borthladd ardystiedig "NAABSA" - Not Always Afloat But Safe Aground. Yn wreiddiol, cafodd y porthladd yma ei ddefnyddio fel doc sych, mae'r doc yn elwa o lawr concrid gyda giât sengl sy'n ceisio cadw 6.2metr o ddŵr yn ystod cyfnodau o ddŵr isel.

Prif fantais Bird Port o ran gweithrediadau llongau yw'r ddau Graen Nenbont, sydd â chapasiti o 43 tunnell a 35 tunnell ac sydd yr un lled sy'n a'r doc. Mae modd i'r ddau graen lwytho/dadlwytho hyd at 4000 tunnell o gargo fesul cylch llanw 12 awr. 

Mae gan y prif warws 3 chraen nenbont ar wahân sydd â chefail codi trydanol, mae pob un o'r rhain yn gallu codi torchau sydd â phwysau o hyd at 28 tunnell.

Mae Bird Port wedi bod yn borthladd achrededig BS EN ISO 9001 ers 2002 ac mae'n ymfalchïo o'r safonau uchel ac ansawdd y diogelwch a pherfformiad y mae wedi'i gyflawni. Mae hyn wedi ei gydnabod yn briodol gan y tri Chynhyrchydd Dur De Cymru blaenllaw sef Tata Steel, Celsa Steel a Liberty Steel yn y drefn honno .

Amrediad llanw

Tidal range for MHWN 8.2m - MLWN 4.3m = 3.9m  
Tidal range for MHWS 13.2m - MLWS 0.0m = 13.2m

Dimensiynau'r llongau mwyaf sydd wedi defnyddio'r porthladd

Lled - 19.50m
Dyfnder - 9.47m
Cyfanswm Hyd - 205.00m

Perthynas rhwng Datwm Siart a Datwm Ordnans

5.81m

Llwyth Trymaf

150 tonnes

Cyfanswm Hyd Glan y Cei

355.90m

Gwasanaethau'r Porthladd

Caiff gwasanaethau llwytho/dadlwytho eu darparu gan Bird Port.

Caiff gwasanaethau cychwyr eu darparu gan Bird Port.

Caiff gwasanaethau Asiantaeth Porthladd eu darparu gan Bird Port.

Caiff gwasanaethau peilotio eu darparu gan yr Awdurdod Harbwr. Mae'n orfodol bod yna beilot ar bob llong gyda DRhA sy'n fwy na 85m. 

Mae cymorth tynnu cychod ar gael gan gwmni SMS Towage (yn ôl yr angen - yn amodol ar argaeledd).

Mae dwr ffres ar gael trwy gysylltu â'r glan.

Caniateir llwytho yn y Porthladd trwy ddefnyddio cwmniau llwytho cymeradwy

Mae modd llogi craeniau symudol er mwyn codi unrhyw cargoau Prosiect / Trwm.


Cynlluniau Datblygu i'r Dyfodol

Cynlluniau pellach i wella Terfynfa Dociau Pob Tywydd.

Lleoliad

Bird Port cyfleusterau glan y cei

Enw'r Cei
Hyd Glan y Cei (m)
Dyfnder Glan y Cei o dan CD (m)
Arwynebedd Agored (m2)
Arwynebedd Warysau (m2)
Capasiti Llwythi Cyffredinol (t/m2)
Capasiti Llwythi Trwm (t/m2)
Prif Ddefnydd
Bird Port 1
225.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
General cargo.
Bird Port 2
130.90
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
General cargo.

Cyfryngau Bird Port